Zgodnie z zasadą konkurencyjności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Matysiaka 7 informuje o zaproszeniu do złożenia oferty na małą infrastrukturę rekreacyjną realizowaną w ramach projektu współpracy ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 05 czerwca 2018 r o godz. 12.00

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zał. nr 1 do danej małej infrastruktury.

W dniu 16 maja 2018 roku zapytanie ofertowe na wykonanie jednego miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dobryniów zostało zamieszczone na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 108/16/05/2018.

Załaczniki:

  • downloadZapytanie ofertowe

  • downloadZał. nr 1 - Formularz oferty

  • downloadZał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

  • downloadZał. nr 3 - Wykaz robót budowlanych

  • downloadZał. nr 4 - Przedmiar robót miejsca postojowego

  • downloadZał. nr 5 - Projekt budowlany miejsca postojowego

  • downloadZał. nr 6 - Projekt umowy

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.