Drukuj

projekt dotacje

 

Celem głównym projektu jest utworzenie
122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

 

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS” www.lgdkrasnystaw.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” www.lgdzapiecek.pl

Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak www.lgdowocowyszlak.pl

 

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017r, rekrutacja od maja 2017r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł

 

strona Lubelskiej Fundacji Rozwoju: download(link)