LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

projekt dotacje

 

Celem głównym projektu jest utworzenie
122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

 

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c) i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełno sprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS” www.lgdkrasnystaw.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” www.lgdzapiecek.pl

Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak www.lgdowocowyszlak.pl

 

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017r, rekrutacja od maja 2017r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł

 

strona Lubelskiej Fundacji Rozwoju: download(link)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.